Meie tehnika

OU Andruse Hulgikaubanduse teenete tegemise suund on ehitustehnika rendile andmine:

Lisainfo telefonil: +372 5 024 136

Renditingimused

1. Renditasu on hinnakirjajärgne lepingus fikseeritud summa. Hinnakirja hinnad ei sisalda käibemaksu. Rendileandja jätab endale õiguse hindu muuta.

2. Seade tuleb rendileandjale tagastada puhastatult, muidu puhastab rendileandja seadme rentniku kulul.

3. Rentnikul ei ole ilma rendileandja kirjaliku nõusolekuta õigust kolmandatele isikutele üle anda renditud tööriistu või seadmeid, samuti käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

4. Rentnik kohustub tasuma renditasu peale renditud seadme tagastamist kas sularahas või pangaülekandega hiljemalt peale arve saamist. Pikemaajalise rendi korral tasutakse vahearved iga 7 päeva järel.

5. Käesolevas rendilepingus sisalduva summa tasumisega viivitamisel om rentnik kohustatud tasuma rendileandjale viivist 0.5% tasumata summast iga viivitatud päeva eest. Viivise tasumine toimub rendileandja poolt esitatud viivisarve alusel.

6. Rendile andja ei vastuta rendisuhete ajal seadmete käsutamise käigus rentnikule või kolmandale isikule tekitatud otseste või kaudsete kahjude eest.

7. Juhul kui rentnik rikub käesolevat lepingut, on rendileandjal õigus leping ühepoolselt lõpetada ning võtta rendileantu tagasi ilma rentniku nõusolekuta.

8. Käesoleva lepingu täitmist tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusega kehtestatud korras.

9. Käesolevale lepingule allakirjutamisega tõendab rentnik, et tal on Eesti Vabariigi seadusandlusest ning ettevõttesisestest õigusaktidest tulenevalt õigus käesolevale lepingule alla kirjutada.

10. Juhul kui peale lepingu allakirjutamist selgub, et lepingule alla kirjutanud isikul eelnevas punktis nimetatud õigus puudus, vastutab ta käesolevas lepingus toodud kohustuste täitmise eest isiklikult.

11. Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb rendileandjale ja teine rentnikule.

12. Rentnik kinnitab, et on tutvunud renditava seadme käsutus- ja ohutustehnika eeskirjadega ja ei oma selles suhtes Rendileandja vastu mingeid pretensioone.